Joomla Templates by User Reviews BlueHost

Kosten, kwaliteit en kwetsbaarheid

Bij samenwerking in de waterketen staat het bereiken van doelmatigheidswinst voorop. Het Bestuursakkoord Water gaat uit van een besparingspotentieel voor de gehele waterketen waarvoor een berekening is gemaakt in het “Feitenrapport”. De K van Kosten heeft betrekking op financiële consequenties op de korte en lange termijn. Dit onderscheid is van belang omdat de kost vaak voor de baat uitgaat. Soms zijn besparingen niet concreet in te boeken omdat het maatschappelijk voordeel wordt gekenmerkt door minder meerkosten. De besparing heeft dan de vorm van het uitblijven van een kostenuitzetting. Doelmatigheid heeft echter niet uitsluitend betrekking op het kostenaspect. Ook kwaliteit en kwetsbaarheid spelen een rol. De K van Kwaliteit heeft betrekking op prestatie-eisen en kwaliteitsverbetering van het waterketenbeheer. Dit kan zich uiten in kwaliteit van dienstverlening, een meer planmatig beheer en onderhoud of professioneel gegevensbeheer. De K van Kwetsbaarheid gaat in op de kwetsbaarheid van waterketenbeheer voor personeelsverloop of formatietekort. De continuïteit is dan in het geding. Een goed voorbeeld van samenwerking in de waterketen is het project “Afvalwaterbeheer van Z naar Z”. Dit project gaat over het voornemen van de gemeente Zeewolde om per 1 januari 2015 het rioolbeheer over te dragen aan waterschap Zuiderzeeland. Voor de gemeente is kwetsbaarheid door de beperkte personeelsformatie een drijfveer. Een belangrijke pijler voor het waterschap is het profileren op de K van kwaliteit door bijvoorbeeld een meer planmatig beheer en onderhoud te gaan voeren. Op termijn is een besparing in de kosten van 5% mogelijk. Dit voorbeeld laat zien wat een prachtige Kans dit is in de waterketen.