Joomla Templates by User Reviews BlueHost

Diefdijklinie

Waterbeheer kan niet los worden gezien van de omgeving. Projecten om te komen tot een beter waterbeheer maken daardoor meestal deel uit van een omvangrijker project waarin belangen van de landbouw, stedelijke ontwikkeling en/of cultuurhistorie een rol spelen. Een mooi voorbeeld van zo’n project is de Diefdijklinie waar waterbelangen, verkeersveiligheid en cultuurhistorische waarden samenkomen. De Diefdijk is in de 13e eeuw aangelegd en beschermt de Alblasserwaard en de Vijfheerenlanden tegen overstromingswater uit de Betuwe. Mocht ergens in de Betuwe of de in de Tieler- en Culemborgerwaarden tijdens hoogwater een dijk het begeven, dan kan het water niet verder dan de Diefdijk. De Diefdijk voldoet als waterkering niet aan de huidige veiligheidseisen. Momenteel loopt een project voor versterking van de dijk. De Diefdijk is niet overal stabiel genoeg en op een aantal punten bestaat het gevaar dat er grondwater onder de dijk doorstroomt, en daarbij zand kan meevoeren. Als dit het geval is, verzwakt de ondergrond en kan de dijk verzakken. Op verzoek van bewoners, die de Diefdijklinie als verkeersonveilig ervaren, wordt de weg op de dijk tevens verkeersveiliger ingericht. Op de dijkweg komen verkeersremmers waardoor het verkeer langzamer zal gaan rijden en sluipverkeer wordt tegengegaan. Het projectontwerp van de dijk zorgt tegelijk voor de herkenbaarheid van de historische militaire functie. De Diefdijklinie vormt ongeveer een kwart van de in totaal 85 kilometer lange Nieuwe Hollandse Waterlinie tussen de Lek bij Everdingen en de Waal bij Gorinchem. Tekens van militaire historie zoals schuilplaatsen, opstelplaatsen voor kanonnen en een kazemat worden in ere hersteld. In het plan is een wandelpad langs deze objecten voorzien. Door de vele belangen zijn er veel en verschillende organisaties bij het project betrokken. Bij de financiering geldt dan ook als voorwaarde dat er een omgevingsmanager wordt aangesteld om al deze belangen te stroomlijnen.