Joomla Templates by User Reviews BlueHost

Blauwe investeringen onder druk

Investeringen in de watersector staan onder druk. Dit is het gevolg van strengere begrotingsregels die op Europees niveau zijn afgesproken in het zogenaamde Verdrag inzake Stabiliteit, Coördinatie en Bestuur in de Economische en Monetaire Unie. Dit verdrag dat begin maart in Brussel is ondertekend door premier Rutte en 24 andere EU-leiders verplicht de deelnemende landen tot een sluitende begroting en een gelimiteerd schuldenplafond. Dit heeft gevolgen voor de rijksbegroting. Bovendien worden de strenge regels via de nieuwe Wet houdbaarheid overheidsfinanciën (Wet HOF) vertaald naar de lagere overheden. Gemeenten, provincies en waterschappen worden met hun baten-lastenstelsel in feite geconfronteerd met het regime van het kasstelsel. Bij de EMU-norm worden exploitatie- en investeringsuitgaven opgeteld en afgezet tegen de inkomsten. O.a. door de stevige investeringsopgaven vanuit de Europese Kaderrichtlijn Water en het Hoogwaterbeschermingsprogramma kampen lagere overheden met een negatief EMU-saldo. Vanuit de wet HOF dreigen daardoor hoge boetes. Bestuurders doen er goed aan tijdig te anticiperen op de impact van wet HOF. Bezie de mogelijkheden om belastingen te verhogen of stel het ambitieniveau bij. Inventariseer welke investeringen voor de wet HOF de grootste gevolgen hebben en analyseer welke flexibiliteit er is. Vloeien investeringen voort uit wettelijke verplichtingen? Zijn er contractuele verplichtingen aangegaan met derden zoals aannemers of andere overheden? Worden er subsidies of cofinanciering beschikbaar gesteld? De antwoorden op deze vragen geven duidelijkheid over de mogelijkheid om investeringen stop te zetten of te temporiseren. Houd bij de keuze voor bijsturing van de investeringen rekening met het criterium van de kosteneffectiviteit: investeringen die minder bijdragen aan de doelen en effecten van de programmabegroting komen als eerste in aanmerking voor temporisering.