Joomla Templates by User Reviews BlueHost

De volgende columns van Jan Koornstra zijn verschenen in het Watervakblad en in het onafhankelijk vakblad voor Energie en Water E&W:


Innovatieparels

‘Robotisering gaat banen kosten’, ‘Gemeenten nog niet klaar voor decentralisaties’, ‘Privacy in gevaar door ICT-ontwikkelingen’ en ‘Daling werkloosheid minder dan verwacht.’ Dit soort media-uitingen geven je het idee dat de Nederlandse samenleving vooral gericht is op problemen en dat steeds de keerzijde van nieuwe ontwikkelingen wordt gezien. Een reportage uit de Amerikaanse… [Lees meer]
 

Onder de grond

Zuiver drinkwater en de riolering hebben een grote bijdrage geleverd aan de verbetering van de volksgezondheid. De ontdekking dat epidemieën zoals cholera worden veroorzaakt door besmet drinkwater betekende een belangrijke ommekeer in het denken over (afval)water. In dorpen en steden werd riolering aangelegd om het afvalwater uit het bebouwde gebied te verwijderen. Vanaf de jaren zeventig kwamen… [Lees meer]
 

Kosten, kwaliteit en kwetsbaarheid

Bij samenwerking in de waterketen staat het bereiken van doelmatigheidswinst voorop. Het Bestuursakkoord Water gaat uit van een besparingspotentieel voor de gehele waterketen waarvoor een berekening is gemaakt in het “Feitenrapport”. De K van Kosten heeft betrekking op financiële consequenties op de korte en lange termijn. Dit onderscheid is van belang omdat de kost vaak voor de baat uitgaat. Soms zijn besparingen niet... [Lees meer]

Veranderen

De tijd dat organisaties eens in de vijf jaar reorganiseren en daarna de tijd nemen om de nieuwe setting te laten beklijven, lijkt voorbij. De snel veranderende omgeving zorgt ervoor dat organisaties continu aan het doorontwikkelen zijn. Stilstand is achteruitgang. Dit continue doorontwikkelen vraagt wel het een en ander van het aanpassingsvermogen van medewerkers. Een... [Lees meer]

Diefdijklinie

Waterbeheer kan niet los worden gezien van de omgeving. Projecten om te komen tot een beter waterbeheer maken daardoor meestal deel uit van een omvangrijker project waarin belangen van de landbouw, stedelijke ontwikkeling en/of cultuurhistorie een rol spelen. Een mooi voorbeeld van zo’n project is de Diefdijklinie waar waterbelangen, verkeersveiligheid en… [Lees meer]

Lean

In deze tijden van economische malaise en bezuinigingen hanteren veel organisaties het instrument leanmanagement: het doorlichten van de processen in de organisatie op onbalans, verspillingen en overbelasting. Het streven is de bewerkingstijd en doorlooptijd van de processen zo veel mogelijk te verkorten, zonder afbreuk te doen aan het doel dat je uiteindelijk met het…  [Lees meer]

Blauwe investeringen onder druk

Investeringen in de watersector staan onder druk. Dit het gevolg van strengere begrotingsregels die op Europees niveau zijn afgesproken in het zogenaamde Verdrag inzake Stabiliteit, Coördinatie en Bestuur in de Economische en Monetaire Unie. Dit verdrag dat begin maart in Brussel is ondertekend door premier Rutte en 24 andere EU-leiders verplicht de deelnemende lan… [Lees meer]

Twitterende dijkgraven

‘Monumentale #Woudagemaal in werking vanwege hoog water.’ Zo maar een tweet uit de hectische eerste week van januari 2012. Net als in andere sectoren zijn social media als weblogs, YouTube en Twitter in de watersector in opmars. Vraag daarbij is hoe en waarvoor je social media kunt inzetten. De kracht van Twitter zit ‘m in de laagdrempeligheid en de… [Lees meer]

Anders kijken

Elke organisatie heeft te maken met ingesleten werkmethoden. Methoden die de meerwaarde die ze ooit hadden allang kwijt zijn. Een fenomeen dat ook wel wordt aangeduid als de bloempjes van Catharina: om te voorkomen dat de mooie bloemen in haar tuin worden vertrapt, gaf Catharina de Grote een soldaat ooit opdracht om er de wacht te houden. Op dezelfde plek is altijd… [Lees meer]

Een nieuwe organisatiestructuur

Eens in de zoveel jaar is het aan de orde: de structuur van de organisatie gaat op de schop. De aanleiding kan liggen in gedwongen krimp van de organisatie door bezuinigingen. Of in natuurlijk verloop van (een deel van) het management. Soms is het gewoon tijd “het bed weer eens op te schudden”. Het nadenken over een nieuwe organisatiestructuur leidt naar de… [Lees meer]

Managementsystemen

Wie gaat hierover rapporteren, de programmamanager of de lijnmanager, het afdelingshoofd? Worden deze resultaten besproken in het projectteam of in het procesteam? De introductie van nieuwe managementsystemen naast het traditionele lijnmanagement leidt tot nieuwe rollen en overlegstructuren in organisaties. Voor sommigen een wirwar waarin ze het overzicht… [Lees meer]

Rechtsvorm een gevoelskwestie?

Er is een tendens gaande om de overheid kleiner te maken. Taken worden op afstand gezet waarbij de regiefunctie achter blijft in de overheidsorganisatie. Bij het uitbesteden van taken zijn verschillende rechtsvormen mogelijk. Houdt men vast aan een publiekrechterlijke organisatie dan ligt de gemeenschappelijke regeling voor de hand. Vaak is de wens echter om taken… [Lees meer]
 

Where are the Dutch?

Where are the Dutch?

In de maanden december tot en met februari is Zuidwest-Engeland aanhoudend getroffen door regen en storm met als gevolg overstromingen. Het is niet de eerste keer. Dit jaar is er meer wateroverlast in een groter gebied en duurt de overlast langer. De inwoners roepen vertwijfeld om maatregelen van de overheid en bijstand van defensie. Maar ook klinkt het: “Where are the Dutch?”... [Lees meer]

De kleuren van Vincent van Gogh

De kleuren van Vincent van Gogh

Outputsturing en effectmeting zijn gevleugelde termen bij het besturen van organisaties. In mijn jaren bij het waterschap heeft mij dit de nodige hoofdbrekens bezorgd. Zoals bij het opstellen van het jaarverslag, waarin naast de financiële verantwoording het ook gaat om de inhoudelijke prestaties. Wat kan er geschreven worden over de prestaties van het waterschap en de effectiviteit… [Lees meer]